THE BREATH OF SCANDAL
Hi guys it's me again 😂😂😂
How are you doing today???
I am enjoying this last days of may. I know it's hot outside and more hot days are coming but that's not a problem for some bibliophile like me 😂
Because it's always time for book 😉
So on this wednesday  morning I've decided to write review about one very hard and emotional book written by Sandra Brown.
And I still can't believe that this book was written 23 years ago
And here you are I gave you BREATH OF SCANDAL!!!Has anyone read it???

I've read it one year ago, it's my first and only book by Sandra Brown and left me very hard impression.
When I was young I used to read a lots of  trailer books but now I'm more to love and romance.
But it's always good to go back through time, and with a good thriller it's even better.
So let me tell you more about my impression.

She is young, smart and  beautiful, happy as much as she can be with unhappy mother and small town mentality. She has one best friend and boyfriend who loves her so much. And she and her boyfriend have something special, against all that stupid class standards and differences.
They have plan!!!!!
Plan to leave this stupid small town and go to stady abroad, make something different and after that they should came back home and change this town, help him to grow up.
But some wise people once said "Life is expensive whore " so faith step aside and takes away  his plan off them.

Jade Sperry was suffered the worst thing that could happen to a young, almost 18-year-old girl, she was raped.
Raped by three boys which were her high school friends or they supposed to be.
That night supposed to be her happiest night, she just received letter from one of few Universities she applied, they accept her and gave her full scholarship.
But one rich spoiled daddy's boy and his stupid friends ruined her life.

Now after few years of pain, hard work and lot sleepless nights she is ready!!!
Hungry for revenge and truth, full with power!!!
She is coming back in the town which was her hometown once.

But she is not only one with broken heart and ruined life.
Dillon Berck is boy from the street. He wasn't some kind boy, he was everything but not kind. But he was smart, very smart. And in some period of his life he decide that it's time to grow up and do something with his life.
And somehow everything starts to work. He find job where he is good at and woman. But not some woman, the real woman!!!
THE WOMAN!!!!
And finally he has proper family and real job.
Somehow in one moment his life become beautiful and worth living for.
But God obviously has something different for him. 
However when he was happy something bad happened. Something worst than he can ever imagine.
When he was happiest than ever.
He lost his family.
His loved woman and baby boy.

And he was done with this life!!!


But one morning she came in his life. Totally uninvited like some unexpected weather storm.

AND EVERYTHING CHANGED!!!
LIFE HASE SENSE AGAIN!!!!

I know, I know this month I became more frequent with hard emotional, family trailers.
And I have a few more coming soon.
But what can I do when they are so interesting.

By technical aspect this book is translated on Macedonian by Kultura and they did a great job.
Maybe somewhere you will spot some spelling mistakes but don't let that to ruin your impression.

At this moment let me commend Kultura on great work done. In the past years, they have correctly corrected their translation and the editing of their books.

So that's all for today.
See you at Friday with new book review but this time with  #BalkanBestsellers.

P. S.. This review will be written on two languages only I hope you would not be mad 🙄 I know that you all like it a lot my bilingual reviews especially on Croatian but today I just don't have time for that 😐 and I am so sorry 😘
P. S.S.   For those who are reading this and are living in Macedonia only today this book is on 40% in Kultura's online store and they will deliver you at your own home 😉Здраво дечки еве сум јас повторно 😂😂😂
Како сте денес???
Јас уживам во последните денови од мај. Знам надвор е многу топло и уште потопли денови доаѓаат, но тоа не е проблем за книжните молци како мене 😂
Затоа што секогаш е време за книга 😉
Па, затоа оваа среда наутро одлучив да напишам критика за една многу тешка и емотивна книга напишана од Сандра Браун.
За која сеуште неможам да поверувам дека е напишана пред 23 години.
Па еве повелете ЗДИВОТ НА СКАНДАЛОТ!!!Ја прочитал некој???

Јас ја прочитав пред една година, мојата прва и единствена книга од Сандра Браун и да ми остави многу добар впечаток.
Кога бев помлада вообичаено читав многу трилери, сега претпочитам љубовни романи.
Но секогаш е добро да се вратите низ времето со еден добар трилер.
Па дозволете ми да ви кажам нешто повеќе.

Таа е млада, паметна и убава, среќна колку што може да биде со несреќна мајка и менталитетот на еден мал град. Таа има една добра другарка и дечко кој многу ја сака. Таа и нејзиниот дечко имаат нешто посебно, против сите глупави класни стандарди и разлики.
Тие имаат план!!!
План да го напуштат овој глупав мал град и да заминат на студии, да направат нешто поразлично и подоцна да се вратат дома и да го променат овој град да му помогнат да порасне.
Но некои паметни луѓе еднаш рекле "Животот е скапа кучка" па судбината настапува на сцена и им го одзема планот.

Џејд Спери ќе го доживее она најлошо што може да и се случи на една млада скоро 18годишна девојка, ја силуваат.
Силувана од тројца дечки нејзини другари од средно или требаа да бидат.
Таа ноќ требаше да биде нејзината најсреќна,само што го доби писмото од еден од неколуте Универзитети каде што аплицирала, примена е со целосна стипендија.
Но едно богато татино синче и неговите глупави другари го уништија нејзиниот живот.

Сега после неколку долги години на болка, тешка работа и непроспиени ноќи, таа е спремна!!!
Гладна за одмазда и правда, помоќна од било кога!!!
Таа се враќа назад во градот кој некогаш беше нејзин дом.

Но таа не е единствената со скршено срце и уништен живот.

Дилан Берк и дечко од улицата. Тој не е некое мирно момче, тој е се само не мирен. Но е паметен, многу паметен. И во еден период од животот одлучува дека е време да порасне и да направи нешто со неговиот живот.
И некако се почнува да функционира. Наоѓа добра работа во која е одличен и жена. Но не било која жена, вистинската жена.
ОНАА ЖЕНА!!!
И конечно тој има вистинско семејство и работа.
Некако во еден момент неговиот живот станува убав и вреден да се живее.
Но господ очигледно има други планови за него.
Во моментите на најголема среќа, се случува нешто лошо. Нешто полошо од што можеше да замисли.
Кога беше најстеќен.
Го изгуби своето семејство.
Жената која ја сака и нивниот син.

И овојпат беше готов со овој живот!!!

Но, едно утро таа се појави во неговиот живот. Тотално непоканета како неочекувана бура.

И СЕ СЕ СМЕНИ!!!
ЖИВОТОТ ИМА СМИСЛА ПОВТОРНО!!!

Знам, знам овој месец зачестив со тешки емотивни, семејни трилери.
И имам уште неколку кои следат наскоро.
Но што можам кога се интересни.

Од технички аспект оваа книга е преведена на македонски од Култура и дефинитивно си ја завршиле работата.
Можеби некаде ќе налетате на некои правописни грешки, но не дозволувајте тоа да ви ја уништи целата слика.
И дозволете ми да ја искоментирам одличната работа на Култура. Во изминативе неколку години дефинитивно го поправија својот превод и уредување на книгите.

Па.... Тоа е се за денес.
Се гледаме во петок со нова книга но овојпат од #BalkanBestsellers.

П. С.  За оние кои го читате ова а живеете во Македонија, само денес оваа книга можете да ја купите со 40% попуст на онлајн продавницата на Култура и плус ќе ви ја достават до дома.Comments

 1. This book sounds like such an emotional roller coaster. I hope all the characters find happiness.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yeah it's really rollercoaster but it's very good 👍

   Delete
 2. I am so impressed with your language skills - you rock!

  ReplyDelete
  Replies
  1. OMG you will spoil me 😂 thanks for the compliment

   Delete
 3. This sounds like a powerful story.

  ReplyDelete
 4. Replies
  1. Its very hard but beautiful with lots of action and drama and hope 😊

   Delete
 5. Great review! I have a hard time with Sandra Brown. Sometimes I love her stories and other times they fall short. I am glad you liked this one!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yeah I figured that out, this is my first and only book I have read by her and left me with great impression but I don't know what to expect in her other books. She left me such an impression that her next book I would read I wouldn't like it.... So we will se 😊

   Delete
 6. Sounds like a beautiful story! Great review!

  ReplyDelete
 7. Great review!! Thanks for sharing!

  ReplyDelete
 8. This sounds like an emotional read! I'd never heard of it before. Thanks for sharing it with us!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *