He is accustomed to getting what he wants ...... Now he wants HER !!!
The only thing that Cade had in mind this Friday at 16:30 pm it was easier to persuade the councilor of restaurants Sterling that its assistance in the secret task in destroying the plans of another corrupt politician is "the duty of every citizen of the USA".

But fate's bitch, and as always had to disrupt his plans.

For Brooke Parker mention of Cade Morgan meant Assistant Ombudsman of Chicago, known as smart type, disarmingly charming in front of judges and juries and tough as nails against his opponents.
But for Brooke concretely ....... Cade Morgan was another successful lawyer ...... But what he asked of her at 16:30 pm Friday ...... SHE has absolutely no clue !!!


Hello People J

Today On Monday at the end of the day I suggest one of the many stars in the world of spicy romances by Julie James. Even translated into 17 different languages ​​An Irresistible Love is extraordinary romantic drama spiced with great friendship,humor, sex and tears, based on the most important thing in humanity ..... love.

Another hellish handsome ombudsman from the streets of Chicago, just to let you disturbed imagination.
But wait ...... guys have something for you ...... beautiful, gorgeous, smart, and successful hellish irritant ...... hmmm sounds like......?! J
Given that Brooke was not exactly something exaggerated mood this Friday, there was absolutely no chance of trying to be polite with the infamous Cade Morgan.
Cade Morgan is accustomed to getting what he wants and what he wants this Friday is to persuade Brooke Parker to work with him, while not being afraid to fully use his charm and power.
But surprisingly for Morgan, Mr Parker is not afraid of his threats and not plans to drop its charm.

However ..... both successful and dedicated lawyers who are on the side of good, so Brooke decides to help him Mr. Perfect.

And here begins ..............


When several unexpected and sudden events will turn in their lives, both will realize that among them are going something irresistible.
The private plan and two men are in a pretty big mess.

He declared emotionally unavailable coupled with fear of rejection while this caused by his past with his father told his last girlfriend.

She still totally disappointed males under which or by its last partner is named for a woman who can not be part of the big picture.


I hope this post will embellish your hated Mondays.Have a nice week people  J !!!


Your Roual Girl <3
Тој е навикнат да добива се што сака ....... А сега ја сака НЕА!!! 

Единственото што Кејд го имаше во план овој петок во 16:30 часот,беше што поедноставно да ја убеди советничката на расеторани Стерлинг дека нејзината помош во тајната задача на уништувањето на плановите на уште еден корумпиран политичар е "должност на секој примерен граѓанин на САД ".

Ама судбината е кучка,па како и секогаш мораше да му ги поремети плановите.

За Брук Паркер спомнувањето на Кејд Морган значеше, асистент на Народниот Правобранител на Чикаго,попознат како паметен тип,разоружувачки шармантен пред судии и пороти и цврст како шајка против сите противници.
Ама за Брук конкретно ....... Кејд Морган беше само уште еден успешен адвокат ...... Ама што бараше тој од неа во 16:30 часот во петок ...... ТАА НЕМАШЕ АПСОЛУТНО НИКАКВА ПОЈМА !!!

Hello People :D !!!

Денес вака Понеделнички на крајот од денот Ви предлагам уште една од многуте ѕвезди во светот на зачинетите романси на Џули Џејмс.
Prevedena na duri 17 различни јазици Една Неодолива Љубов  е извонредна романтична драма,зачинета со одлична доза на пријатество,хумор,секс и солзи,базирани на најважната работа во човештвото ..... љубовта.

Уште еден пеколно згоден Народен Правобранител од улиците на Чикаго,колку само да ви ја заголицка вжештената фантазија.

Ама чекајте момци ........ има нешто и за вас ....... убава,згодна,паметна,пеколно иритантна и успешна ..... хммм како ви звучи ?!


Со оглед на тоа што Брук не беше баш нешто претерано расположена овој петок,немаше  апсолутно никаква шанса да се обидува да биде љубезна со озлогласениот Кејд Морган.

Кејд Морган е навикнат да добива се што сака, а тоа што тој сака овој петок е да ја убеди        Брук Паркер да соработува со него,притоа не плашејќи се максимално да ги употреби својот шарм и моќ.
Но, на големо изненадување на Морган, г-цата Паркер не се плаши од неговите закани, аниту пак планира да падне на неговиот шарм.

Сепак ....... и двајцата се успешни и посветени адвокати кои се на страната на доброто,па така Брук одлучува да му помогне на г-динот Совршен.


И така почнува се ........

Кога неколку неочекувани и изненадувачки настани ќе направат пресврт во нивните животи, двајцата ќе сфатат дека меѓу нив се случува нешто неодоливо.
На приватен план и двајцата се наоѓаат во една прилично голема каша.

Тој прогласен за емоционално недостапен надополнето со страв од одбивање притоа предизвикано од неговото минато со неговиот таткокажано од неговата последна девојка.
Таа пак тотално разочарана од машкиот пол,според кои или барем според нејзиниот последен партнер е прогласена за жена која не може да биде дел од големата слика.


Па така овие двајца, случајно втурнати во иста слепа улица,треба да одлучат дали е време заедно да ја дознаат вистината за неговата емоционалана недостапност и за нејзината  голема слика

Се надевам дека овој пост ќе ви го разубави омразениот Понеделник.

Имајте Убава Работна Недела People J

Your Royal Girl <3 Comments

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *