Ellis and Mr.Christmas


Hello People!!!

Merry Christmas to All!!!

I know I promised you that together will last seven days counting down to Christmas, but ........ again against I was difocused to keep my promise.
But here I am and promise excellent books and many other new things from Januari.
And ..... if you want we can count together until the New Year?
Hahahaha ..... OK I promise this time will keep my word.


In this After Christmas post I'll talk about something very interesting, something through which all we have gone,all the things that lovingly reminded.

Christmas Stories!!!

Oooh .... yes, yes !!!
I know, you already started to laugh.
Remember those Christmas stories that falls asleep the night before Christmas, on Christmas Eve? We fall asleep with the sweet anticipation of Santa Claus? That morning when still only at dawn woke up without any problem?

What is your favorite story???

I wanted to hear those stories from books in English, when the whole family together buy a Christmas tree and decorate together and together make Christmas cookies.For me they were always interesting stories about traditional English Christmas.
But today, in this post I will not speak about English Christmas. Today I will talk about another completely new story.

New, interesting simply a great story for your little ones.

Uh ...... first time writing reviews for a children's book.

This book is actually my first international cooperation ..... so ..... I hope you will like it as much as I liked.Ellis and Mr.Christmas It is written by excellent Alya Khomenok and  is a new interesting story that will long remain in the memory of your little ones.

Hahaha ..... I have a feeling that you will  read often .

Ellis is a cute little crawculia from Grenvich, who lives in the green house on the main street with her grandmother Granny. At first sight Ellis's just plain bat as everyone else in the neighborhood, but ......
In Grenvich all house numbers beginning with the letter 'G', as well as the names of all those who live there.
All, except Ellis ..... !!!
But Ellis I everything …… except ordinary ….. that’s NOT!!!

One day before he died grandmother Granny would say something very important to Elis.
Elis has special eye, which could see the fate of everyone around her, except his own !!!
That sad day when grandma Granny dies, will tell Ellis 'Never seen that eye' !!! But whether Ellis will listen ???
After a while Ellis will be moved to another house.  Over time, will introduce Mr. Christmas, who will become her only friend. But if  Mr. Christmas was her true friend ???

Ooh, no !!! I will not tell you, I'll leave you alone to find !!!

Honestly, when Alexandra contacted me to cooperate, the first thing that attracted me is that this is no ordinary children book.
It's story  and coloring book in one !!!
Which means ...... your little one can be creative while it reads this new favorite story.
Also, Ellis is very instructive, something that is really important for a great story.

You probably already have open Christmas gifts, but ...... New Year is coming already for a week !!!
A packet without book .....IT’S NOT A great gift !!!
Meaning ....... you have seven days to buy Ellis and Mr. Christmas from one and only amazon.com

Soon ...... you can expect many beautiful stories from me and Alex, that your little ones will adore so much as Ellis !!!


So People ...... Merry Christmas and Happy New Year
               from me Your Royal Girl,
              excellent Alya Khomenok and
                   your favorite Ellis !!!

See You Soon <3 !!!


Елис и г.Божиќ


Hello People!!!
Merry Christmas to All!!!


Знам дека ви ветив дека заедно ќе ги одбројуваме последните седум дена до Божиќ,но ........ повторно против моја волја бев спречена да си го одржам ветувањето.
Ама еве ви ветувам одлични книги и уште многу други нови работи од Јануари.

А ..... ако сакате може да броиме до Нова Година?
Хахахаха ..... ОК овојпат ветувам ќе си го одржам зборот.

Во овој ПостБожиќен пост ќе зборувам за нешто многу интересно,нешто низ што сме поминале сите,нешто на што со насмевка се потсетуваме.

Christmas Stories!!!

Ооо....да,да!!!
Знам.знам веќе почнавте да се смеете.

Се сеќавате ли на оние Божиќни приказни со кои не заспиваа ноќта пред Божиќ,на Бадник?Кога заспивавме со слаткото исчекување на Дедо Мраз? Она единствено утро кога уште во мугрите се будевме без никаков проблем?

Која е Вашата омилена приказана?

Јас сакав да ги слушам оние приказни од учебниците по Англиски јазик,кога целото семејство заедно купуваат елка,па заедно ја китат,па заедно прават божиќни колачиња.Отсекогаш ми беа интересни тие приказни за традиционалниот Англиски Божиќ.
Но денес,во овој пост нема да зборувам за Англиски Божиќ.Денес ќе зборувам за една друга,сосема нова приказна.

Нова,интересна едноставно одлична приказна за вашите малечки.
Ух ...... прв пат пишувам критика за детска книга.

И оваа книга е всушност мојата прва интернационална соработка ..... па ..... се надевам ќе ви се допадне и на вас колку што ми се допадна и мене J


Елис и г.Божиќ од одличната Alya Khomenok е една нова интересна приказна која долго ќе остане во меморијата на вашите малечки.

Хахаха ..... имам некое чувство дека често ќе ја читате.

Елис е слатко мало лилјаче од Гренвич,која живее во зелена куќичка на главната улица сос својата баба Грени.На прв поглед Елис е само обичен лилјак како сите останати во соседството,но ...... 
Во Гренвич,сите броеви на куќите почнуваат на буквата Г , исто како и имињата на сите оние кои живеат таму.

Сите ..... освен Елис!!!
Но,Елис е се, само обична НЕ!!!

Еден ден,пред да умре баба Грени ќе и каже нешто многу важно на Елис.
Елис има посебно окце, со кое може да ја види судбината на сите околу себе,освен својата!!!
Тој тажен ден кога баба Грени ќе умре,ќе и каже на Елис Никогаш да не гледа  во тоа око!!! Но дали Елис ќе ја послуша???
По извесно време Елис ќе се пресели во друга куќа.Со тек на време,ќе го запознае господин Божиќ,кој ќе стане нејзин единствен пријател. Но,дали г.Божиќ е нејзиниот вистински пријател???

Ооо,Не!!! Нема да ви откријам,ќе ве оставам сами да откриете!!!


Искрено,кога Александра ме контактираше за соработка,првото што ме привлече е тоа што ова не е обична сликовница.
Ова е сликовница и боенка во едно!!!
Што значи ..... вашето малечко може да биде креативно додека ја чита својата нова омилена приказна.
Воедно,Елис е и многу поучна приказна,нешто што е всушност најважно за една одлична приказна.

Сигурно веќе ги отворивте Божиќните поклони,но ...... Нова Година е за само една недела!!!

А Поклон без книга ..... НЕ Е ПОКЛОН!!!

Што значи ....... имате седум дена да ја купите Елис и г.Божиќ од еднитге и единствени amazon.com.

Наскоро ...... може да очекувате уште многу убави приказни од мене и Алекс,кои вашите малечки ќе ги обожаваат исто како Елис!!!


Па People …… Merry Christmas and Happy New Year
                Од мене Your Royal Girl ,
              Одличната Alya Khomenok и
                Вашата Омилена Ellis !!!

See You Soon <3 !!!Comments

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *