About That Night
  Do you remember that night?

The one that passed the final test at the university?
One when after several arduous years, finally this evening you are free to go out with colleagues, without thinking whether you read, do you notice is that outlined so, does not repeat, do, do, do ......
After several hard years, after thousands of sleepless hours, you finally greeted the night is just for you.
This night you don’t have to think about tomorrow, this night you are free to relax.

Remember that night  People ???
Oh ....... I am sure that all of you  remember JWell ..... About That Night is actually the second part of A Lot Like Love, in this part  the main character is Kyle.

Few months after Jordan and Nick successfully performed all undercover Martino mission, and as a gift  Kyle was transferred from prison to house arrest, finally came time for favorite Twitter Terroristto be released.

But ............ it seems this wasn’t a day just to recover the freedom of Kyle.

The moment he turned, curious to see the new prosecutor to close his case, his view fell on outrageous high heels, by finely shaped legs, narrow black skirt and jacket, so traveling up, he finally reached ........ her beautiful eyes.

Only those eyes ....... returned his mind nine years earlier.

When he first saw those beautiful eyes that night while bored are hung on the bar in the student bar amidst a cornfield in Urbana.
That night when Kyle for the first and last time in his life and approach completely unknown girl.
And that very night and that  girl had remained forever in his memory.


Ha! ............... Calm down people J

Again, I will not tell you anything more, I would just leave all of you again to enjoy the great drama of James.
If you ask me, A Lot Like Love is more romantic, more attractive, more dramatic just did a huge better than About That Night.
I'll take the privilege to say About That Night is the only one not so attractive below.

But however attractive and appealing in a special way.
But ..... yes, and here you have a lot of humor, hot sex and an irresistible, unforgettable and only love.

Maybe not exactly perfect, but good enough to be good company in these polar January nights.

See you Soon Royals✋
Stay Calm till Next Post ✔
Love you all 💓
Your Royal Girl !!!


Во врска со онаа ноќ

Ја памтите ли онаа ноќ?
Онаа кога го положивте последниот испит на факултет?
Онаа кога после неколку напорни години,конечно оваа вечер можете слободно да излезете со колегите,без да размислувате дали прочитавте се,дали забележавте се,дали подвлековте се,дали повторивте се,дали,дали,дали......
После неколку напорни години,после илјадници нпроспиени часови,конечно ја дочекавте ноќта која е само за вас.
Оваа ноќ не мора да размислувате што ќе биде утре,оваа ноќ можете слободно да се опуштите.

Се сеќавате ли на таа ноќ People???
Ма ....... сигурно се сеќавате J

Па ..... Во Врска со Онаа Ноќ е всушност вториот дел од Нешто Слично на Љубов,во овој дел главен лик е Кајл.

Неколку месеци подона,откако Џордан и Ник успешно ја изведоа целата тајна задача Мартино,а како поклон за тоа Кајл беше префрлен од затвор во домашен притвор,конечно дојде време омилениот Твитер Терорист да биде пуштен на слобода.

Но ...... по се изгледа ова не беше само ден за враќање на слободата на Кајл.

Во моментот кога тој се сврте,љубопитен да го види новиот обвинител кој ќе го затвори неговиот случај,погледот му падна на безобразно високите потпетици,по фино обликуваните нозе,црното тесно здолниште и сако,па така патувајќи нагоре со погледот,тој конечно стигна до ........ нејзините прекрасни очи.

Само што ....... тие очи го вратија девет години порано.

Кога за првпат ги виде тие прекрасни очи,онаа ноќ додека досадувајќи се висеше на шанкот во студентскиот бар,среде полето со пченки во Урбана.
Онаа ноќ кога Кајл за прв и последен пат во својот живот и пријде на тотално непозната девојка.
А токму таа ноќ и токму таа девојка, засекогаш му останаа во сеќавање.


Хахахаха...............полека другари,оладете се J

И овојпат нема да ви кажам ништо повеќе,само ќе ве оставам повторно да уживате во одличната драма на Џејмс.
Ако ме прашате мене,Нешто слично на Љубов е мнооогу поромантична,поатрактивна,подраматична едноставно мнооогу подобра од Во Врска со Онаа Ноќ.
Ќе си земам за правао да кажам дека Во Врска со Онаа Ноќ е само еден не толку атрактивно продолжение.
Но сепак атрактивна и привлечна на еден посебен начин.
О ..... да,да и овде имате многу хумор,жежок секс и една неодолива,незаборавна и единствена љубов.

Можеби не е баш совршена,но доволно е добра да ви биде одлично друштво,во овие поларни Јануарски ноќи.

See you Soon Royals ✋
Stay Calm till Next Post ✔
Love you all 💓
Your Royal Girl !!!

Comments

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *